regulamin hotel zorza

Regulamin

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Zorza.
 2. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu (z góry) – najpóźniej godzinę od przyjazdu.
 3. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu oraz podpisania karty meldunkowej.
 4. Doba hotelowa trwa od godz. 13:00 do godz. 11:00
 5. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać na jego terenie od godziny 10:00 do 22:00
 6. Zabrania się użyczania pokoju osobom niezameldowanym w hotelu.
 7. Od godziny 22:00 do 7:00 obowiązuje zachowanie ciszy nocnej. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.
 8. Obsługa może odmówić przedłużenia pobytu gościa w hotelu w przypadku braku wolnych pokoi lub w razie nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 9. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług należy niezwłocznie zgłosić je do recepcji, co umożliwi szybką reakcję.
 10. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 11. Palenie tytoniu na terenie całego obiektu jest surowo zabronione. W razie naruszenia tej zasady goście zostaną obciążeni kosztami odświeżenia pokoju: 300 zł.
 12. Przebywanie zwierząt w pokojach hotelowych jest zakazane. Złamanie tego punktu powoduje naliczenie kary 150 zł za każdy dzień przebywania zwierzęcia w pokoju.
 13. W każdym pokoju i na korytarzach zamontowane są czujniki przeciwpożarowe. W przypadku uruchomienia alarmu przeciwpożarowego Gość zostanie obciążony kwotą 600 zł.
 14. Parking przed hotelem jest parkingiem miejskim, za który pobierane są opłaty parkingowe. Opłaty należy dokonać w parkomacie. Hotel nie odpowiada za mandaty nałożone w skutek nieopłacenia miejsca parkingowego.
 15. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 17. Pokoje sprzątane są codziennie w godzinach 9:00 – 13:00. Jeżeli nie życzą Państwo sobie sprzątania – proszę o wywieszenie kartki “nie przeszkadzać”
 18. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub mieniu innych gości, albo szkodę na osobie innego gościa, pracownika hotelu lub innej osoby przebywającej w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił
 19. Wynajem pokoju jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.